Kontroly žeriavov a preventívna údržba

Autorizovaní inšpektori spoločnosti Konecranes a školení technici zaistia presné posúdenie stavu vášho zariadenia. Vyhodnotia riziká, rozpoznajú príležitosti na zdokonalenie a vypracujú odporúčania.

Aktívny program preventívnej údržby je rozhodujúci pre zvýšenie bezpečnosti a produktivity. Preventívna údržba dokáže obmedziť prestoje a zvýšiť spoľahlivosť. Vytvárame plán proaktívnej prispôsobenej údržby na základe údajov o vašom zariadení, spôsobe použitia a pracovnom cykle.

crane_inspections_and_pm.png

Globálny prístup k riadeniu údržby

Kontroly preventívnej údržby rozpoznajú riziká a príležitosti na zdokonalenie. Naše rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti nám dovoľujú prispôsobiť preventívnu údržbu všetkým odporúčaniam výrobcu.

Bežná údržba, napríklad nastavenie a mazanie, sa vykonáva s cieľom udržať zariadenie v prevádzke pri dodržaní pokynov výrobcu týkajúcich sa údržby.

Kontrola zhodys slúži na splnenie zákonných predpisov. Naši školení kontrolóri a technici sú vaši naslovovzatí odborníci na miestne predpisy. V niektorých krajinách predpisy vyžadujú zapojenie tretej strany.

Tieto základné činnosti kontroly a preventívnej údržby sú združené do balíkov servisných produktov. Naše produkty spolu vytvárajú servisné programy.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Servisné produkty prispôsobené na mieru vašim požiadavkám

V mnohých krajinách náš produkt Plánovaná údržba MAINMAN™ kombinuje kontroly preventívnej údržby s bežnou údržbou a tvorí základ nášho Programu preventívnej údržby CARE. Kde je to možné, môžeme vykonať aj kontrolu zhody s miestnymi zákonnými predpismi.

V USA a Kanade náš produkt Posúdenie MAINMAN™ predstavuje kontrolu preventívnej údržby určenú na poskytnutie podrobného pohľadu na stav vášho zariadenia. Posúdenie MAINMAN tvorí základ nášho programu preventívnej údržby CARE a vyhovuje požiadavkám na pravidelnú kontrolu zhody. Bežnú údržbu je vždy vhodné vykonávať súčasne s posúdením MAINMAN.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Metóda rizík a odporúčaní

Bez ohľadu na použitý servisný produkt sa naše hodnotiace a poradenské procesy riadia našou Metódou rizík a odporúčaní.

Súčasti kontrolujeme s cieľom zistiť ich stav. Poruchy, nedostatky a porušenia zdokumentujeme a priradíme im jeden z troch typov rizika: bezpečnostné, výrobné a neurčené. Okrem toho dokážeme rozpoznať množstvo príležitostí na zdokonalenie. Stanovíme odporúčané činnosti a následne ich s vami prediskutujeme.

risk_and_recommendation_method.png

Náš poradenský prístup

Iba spoločnosť Konecranes poskytuje odborné rady k všetkým krokom. V rámci nášho poradenského prístupu vykonávame ďalej uvedené revízie. 

Revízia bezpečnosti
Účelom revízie na úrovni zariadenia je informovať o zistených bezpečnostných poruchách alebo problémoch skôr, ako technik opustí váš podnik, alebo pred uvedením zariadenia späť do prevádzky.

Návšteva a servisná revízia
Tieto revízie na úrovni pracovného miesta alebo pracoviska poskytujú pohľad na zistenia kontroly a údržby, rozpoznané riziká a odporúčané opatrenia.

Revízia podnikania
Táto revízia na podnikovej úrovni vášho aktuálneho programu údržby je zameraná na preukázanie návratnosti investícií a podporu neustáleho zdokonaľovania.

our_consultative_approach.png

Úplný prístup k informáciám o vašom zariadení

Náš zákaznícky portál predstavuje jednoduchý spôsob prístupu k dôležitým a aktuálnym servisným informáciám. Umožňuje vám prezerať kontrolné a servisné protokoly, požiadavky na servis a históriu.

V závislosti od servisného programu budete mať online prístup k:

• osobnému prihlasovaciemu menu a možnosti vytvárať servisné požiadavky,
• servisným požiadavkám zobrazujúce začaté, prebiehajúce a dokončené práce,
• servisným plánom vrátane harmonogramov návštev podľa jednotlivých zariadení,
• zoznamu aktívnych a ukončených dohôd,
• zoznamu registrovaných zariadení rozdelených podľa umiestnenia,
• vybraným kontrolným a iným servisným protokolom vyhotoveným spoločnosťou Konecranes,
• údajom diaľkového servisu TRUCONNECT®.

full_access_to_information.png

Poradenské služby doplňujú vaše kontroly a program preventívnej údržby

Niektoré komponenty, ktoré nie sú ľahko prístupné na vykonanie kontroly bez demontáže, môžu predstavovať neurčité riziko. Spoločnosť Konecranes používa na odhalenie skrytých chýb modernú technológiu a nedeštruktívne testovanie (NDT).

Kontrola prevodovej skrine: Vnútorné diely sa posudzujú pomocou endoskopu a analýzy oleja. V niektorých prípadoch sa prevodová skriňa demontuje na účely vykonania nedeštruktívnej skúšky vnútorných dielov.

Kontrola spojky: Spojky sú komponenty veľmi dôležité na prevádzku žeriava a niekedy je nutné ich kvôli kontrole demontovať.

Kontrola háka a drieku: Na odhalenie skrytých chýb háka a drieku sa používa nedeštruktívne testovanie.

Magnetická kontrola lana RopeQ: Skryté vnútorné drôty, pramene a jadro sa kontrolujú pomocou magnetického prístroja.

consultation_services.png