Nápravná údržba a vylepšenia

Nápravná údržba prebieha po zistení chyby. Jej cieľom je uvedenie žeriavu späť do stavu, v ktorom môže plniť určenú funkciu. Včasná oprava známych porúch znižuje pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych havárií, pričom je často nariadená predpisom.

Vylepšenia predstavujú pomerne jednoduchý a hospodárny spôsob doplnenia jestvujúceho mostového žeriavu o súčasné funkcie a technológie. Medzi obvyklé vylepšenia patrí výmena kladkostroja a súčastí, regulácia premenlivých otáčok, diaľkové rádiové ovládanie a LED osvetlenie. V porovnaní s modernizáciou vylepšenia spravidla vyžadujú menší rozsah predbežného plánovania a kratšie prerušenie prevádzky.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Plánované opravy žeriavov

Oprava známych porúch je dôležitá pre bezpečnosť a má aj ekonomický význam. Zdokumentujeme poruchy komponentov zistené pri kontrolách a preventívnej údržbe a prerokujeme s vami nápravné kroky. Opravy žeriavov a kladkostrojov skoordinujeme podľa vášho výrobného harmonogramu, aby sa minimalizovali prestoje.

V prípade havárie nás kontaktujte a vykonáme núdzovú opravu.

planned_crane_repairs.png

Výmena kladkostroja

Dosiahol váš kladkostroj koniec produktívnej konštrukčnej životnosti? Bez ohľadu na dobre vykonávanú údržbu nie je váš kladkostroj večný.

Kladkostroje Konecranes CXT® je možné dodatočne vylepšiť na väčšine žeriavov. Naše prefabrikované vylepšenia kladkostrojov sú navrhnuté so zreteľom na jednoduchú montáž pri minimálnom narušení výroby.

hoist_replacement_8_20.png

Výmena komponentov žeriavu

Okrem kladkostrojov existuje mnoho iných komponentov, ktoré je možné vymeniť alebo vylepšiť:

• Pojazdové strojové zariadenia, koncové vozíky, kolesá, pohony atď.
• Rebríky, plošiny a ďalšie prostriedky umožňujúce prístup na žeriav
• Bezpečnostné zariadenie, napr. viazacie laná alebo koncové spínače
• Motory pohonov a kladkostrojov

crane_component_replacement_8_20.png

Modernizácia ovládania

Existuje mnoho vylepšení, ktoré zdokonalia spôsob napájania a riadenia vášho žeriava.

Riadenie zaťaženia: Často možno pridať alebo modernizovať plynulú reguláciu otáčok, protizrážkové systémy a ďalšie technológie a tým zaviesť do používania súčasné technológie.

Rádiá: Závesné ovládacie panely vyžadujú, aby sa operátor pohyboval súčasne so žeriavom. Počas použitia rádiového ovládacieho panelu môže operátor stáť na mieste, čím bude mať lepší výhľad na bremeno.

Vodičové systémy: Spoločnosť Konecranes ponúka vodičové systémy, ktoré zahŕňajú káblové vlečky, energetické reťaze a prúdové lišty. Tie zvyšujú bezpečnosť a znižujú prevádzkové náklady.

power_and_control_upgrades.png

Inteligentné prvky a funkcie

Váš mostový žeriav je možné doplniť o celý rad inteligentných prvkov a funkcií, ktoré poskytnú väčšiu kontrolu pri manipulácii s materiálom vo výrobnom procese.

Funkcia stabilizácia bremena automaticky obmedzuje kývanie bremena ovládaním zrýchlenia a spomalenia mostu a vozíka.

Prevencia rázového zaťaženia umožňuje plynulú reguláciu zaťaženia. V prípade pokusu o príliš prudké zdvihnutie bremena dôjde k okamžitému automatickému prispôsobeniu rýchlosti zdvíhania.

Chránené priestory sú zakázané oblasti, ktoré obsluha žeriavu nemôže vyradiť ani prispôsobiť.

smart_features_8_20.png

Vylepšenie LED osvetlením pre žeriavy

Klasické halogenidové alebo halogénové svietidlá majú krátku prevádzkovú životnosť a môžu ich poškodiť vibrácie, čo znamená vyššie náklady a menej účinnú prevádzku. Pomocou vylepšovacej sady LED osvetlenia získate svietidlá s omnoho dlhšou prevádzkovou životnosťou a s ďaleko menšou náchylnosťou na poškodenie vplyvom vibrácií.

Klasické osvetlenie predstavuje až 50 – 90 % elektrickej energie spotrebovanej žeriavom. Náklady na osvetlenie preto predstavujú najväčšiu časť nákladov na prevádzku žeriava. LED svietidlá zaisťujú rovnakú hladinu osvetlenia pracoviska ako bežné svietidlá, ale spotrebujú len o niečo viac ako jednu tretinu energie.

ledlighting.jpg

Pripojte sa k svojmu žeriavovému parku

Diaľkové servisné pripojenie je možné nainštalovať na existujúci priemyselný žeriav ako vylepšovaciu súpravu na získanie prístupu k Diaľkovým službám TRUCONNECT®. Toto vylepšenie umožňuje získať podrobné informácie zo žeriavov a zaslať ich do zariadení podľa vašej voľby. TRUCONNECT analyzuje a zhromažďuje údaje o vašich žeriavoch a premieňa ich na cenné informácie, aby ste mohli žeriavy sledovať pomocou najnovšej technológie.

get_connected_to_your_crane_fleet.png