You are here

Spájame údaje, stroje a ľudí a poskytujeme STAROSTLIVOSŤ POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU V REÁLNOM ČASE

Starostlivosť počas životného cyklu je komplexný a systematický prístup k údržbe podporovaný nástrojmi a procesmi svetovej triedy. Na poskytovanie starostlivosti počas životného cyklu v reálnom čase využívame priemyselný internet, ktorý spája dáta, stroje a ľudí. Spájame údaje o používaní a údržbe zariadení a v kombinácii s našimi poznatkami a skúsenosťami prinášame postrehy, ktoré našim zákazníkom umožňujú optimalizovať svoje postupy a činnosti údržby.

PRIPOJIŤ

V teréne naši inšpektori a technici vybavení mobilnou technikou pomocou nášho vlastného softvéru MAINMAN zadávajú údaje o kontrole a údržbe podľa metódy rizík a odporúčaní. Majú prístup k denníku údržby a k informáciám o používaní a prevádzke zariadení a vedia vyhľadať náhradné diely a návody. 

Diaľkové sledovanie TRUCONNECT pomocou snímačov zbiera údaje – čas prevádzky, štarty motora, pracovné cykly a stav bŕzd. Výstrahy sú upozornenia formou textových alebo e-mailových správ na prekročenie nosnosti kladkostroja, núdzové zastavenie a prekročenie teploty.

Diaľková podpora služby TRUCONNECT poskytuje nepretržitý prístup k celosvetovej sieti odborníkov a špecialistov, ktorí Vám pomôžu riešiť problémy a obmedziť neplánované výpadky.

ZÍSKAJTE PREHĽAD

Zákazníci majú prístup k nášmu zákazníckemu portálu yourKONECRANES.com. Údaje o používaní zariadení, o údržbe a o jednotlivých položkách sú prepojené a poskytujú zrozumiteľný prehľad udalostí a činností v zvolenom časovom intervale. Môžete si rýchlo zobraziť, analyzovať a zdieľať súhrnné údaje za jednotlivé zariadenia alebo celý žeriavový park. Sledovaním anomálií, vzorov a trendov môžete získať postrehy, ktoré používateľom pomôžu kvalifikovane sa rozhodovať.

Anomálie sa môžu zobraziť ako poruchy, napríklad prekročenie nosnosti. Tieto udalosti sa považujú za abnormálne a mali by sa ihneď promptne riešiť. Zistiť, kedy došlo k prekročeniu nosnosti, je prvým krokom v identifikovaní jeho príčiny.

Vzory pomáhajú odkryť vzťahy medzi premennými. Napríklad upozornenia na prekročenie nosnosti či núdzové zastavenie alebo nadmerný počet štartov môžu ukazovať, že je potrebné lepšie zaškoliť žeriavnikov so zreteľom na obmedzenie chýb ľudského faktora a zníženie bezpečnostného rizika. Opakované prehrievanie motora môže naznačovať potrebné zmeny v zariadení alebo procese.

Študovanie trendov Vám môže pomôcť pri určovaní priority nápravných opatrení a investícií. Analyzovanie dát v čase pomáha rozvoju prediktívnej údržby.

OPTIMALIZOVAŤ

Náš poradenský prístup Vám môže pomôcť v procese rozhodovania. Radi sa s Vami porozprávame o našich zisteniach, poskytneme odporúčania a prediskutujeme, ako jednotlivé činnosti môžu optimalizovať rozličné aspekty Vašej prevádzky a údržby.

  • zhoda s predpismi
  • vedenie záznamov
  • plánovanie a určovanie priority údržby
  • dodávky náhradných dielov
  • využívanie zariadení
  • školenie obsluhy
  • plánovanie a odôvodňovanie kapitálových výdavkov