You are here

blok bremena – kladka

blok bremena: zostava obsahujúca sponu alebo hák, ložisko, otočný čap, rám a kladky; zostava je zavesená na reťazi alebo zdvíhacom lane. Tá zahŕňa všetko príslušenstvo zavesené na nosných lanách.

musí byť: toto slovo sa používa na upozornenie na pravidlo, ktoré musí byť zachované a je požadované.

normálne prevádzkové podmienky (žeriavov s kabínou operátora): pri takýchto podmienkach zodpovedajú funkcie vykonávané žeriavom ich pôvodnému určeniu. Na ovládanie prevádzkových riadiacich zariadení je určený operátor a nikto iný nesmie byť za týchto okolností prítomný na žeriave.

zavesený ovládací panel: závesná ovládacia jednotka, používa sa na ovládanie žeriavu zo zeme.

normálne prevádzkové podmienky (žeriavov ovládaných zo zeme): pri takýchto podmienkach zodpovedajú funkcie vykonávané žeriavom ich pôvodnému určeniu. Za takýchto okolností nie je operátor priamo pri prevádzkových ovládacích zariadeniach, ktoré sú pripojené k tomuto žeriavu a na žeriave nie je nikto prítomný.

servisná plošina: na tejto plošine vykonávajú pracovníci opravy, revízie, údržbu a úpravy žeriavu.

hlavný kladkostroj: používa sa na spúšťanie, premiestňovanie alebo dvíhanie bremena, je to primárny zdvíhací mechanizmus.

mechanický pohon bez dojazdu: ak dôjde k výpadku napájania, tento pohon automaticky spomalí most alebo pojazd.

vinutie lana: je to počet závitov lana, ktoré držia blok bremena hore.

normálne prevádzkové podmienky (diaľkovo ovládaných žeriavov): za takých okolností zodpovedajú funkcie vykonávané žeriavom ich pôvodnému určeniu. Za týchto okolností vykonáva ovládanie prevádzkových riadiacich zariadení operátor a tieto ovládače nie sú pripojené k žeriavu.

preťaženie: (pozri ods. 2-3.2.1.1) akékoľvek zaťaženie, ktoré prekračuje nosnosť.

kvalifikovaná osoba: vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam, školeniam a znalostiam alebo vďaka udelenému osvedčeniu o odbornej spôsobilosti alebo diplomu o absolvovaní daného odboru táto osoba preukázala schopnosť úspešne riešiť problémy alebo nájsť riešenie súvisiace s danými úlohami alebo predmetom zadania.

zablokovanie/vyradenie z prevádzky: umiestnenie štítku alebo zámku na zariadení, ktorý odpojí napájanie vopred stanoveným spôsobom.

primárne horné obmedzovacie zariadenie: toto primárne zariadenie po aktivovaní obmedzuje zdvíhací pohyb smerom nahor.

navíjanie: v tomto systéme sa lano pohybuje okolo bubna alebo kladky.

zametanie koľajnice: toto zariadenie sa nachádza v prednej časti vodiacich kolies, je pripevnené k žeriavu a používa sa na odstránenie prekážok.

hlavný pojazd: tento pojazd má pripojenú kabínu operátora.

nominálna nosnosť (kapacita): maximálne zaťaženie určené výrobcom, na ktoré je daný kladkostroj alebo žeriav navrhnutý.

dráha: na tejto sústave nosníkov, líšt, držiakov, rámov a trámov sa pohybuje žeriav.

kladka: je to remenica alebo koleso s drážkou, používané na zmenu bodu pôsobenia ťažnej sily a jej smeru.