You are here

kladka, nepohyblivá – horný blok

kladka, nepohyblivá (kompenzátor): táto kladka vyrovnáva napätie v opačnej časti lana. Nepokladá sa za pohyblivú kladku vzhľadom na jej obmedzený pohyb.

hlavný vypínač, pružinový: pri uvoľnení sa tento hlavný vypínač automaticky vráti do vypnutej polohy alebo do neutrálnej pozície.

vozík: táto jednotka sa skladá z kolies, rámu, nápravy a ložísk a nesie korunu portálového žeriavu alebo mostné nosníky a koncové spoje mostového žeriavu.

spínač, núdzové vypnutie: ručne ovládaný vypínač, slúži na odpojenie napájania bez nutnosti štandardného prevádzkového ovládača.

koruny: tieto horizontálne konštrukčné prvky portálového žeriava spájajú spodné konce dvoch alebo viacerých podvozkov na jednej dráhe.

rozpätie: stredová rozteč vodorovnej vzdialenosti medzi koľajnicami dráhy.

vozík: táto jednotka sa pohybuje po koľajniciach mosta, nesie blok bremena.

mal by byť: ak sa použije toto spojenie, platí, že dané pravidlo je odporúčaním, ktorého dodržiavanie závisí na okolnostiach.

vypínač, hlavný (vypínač žeriavu): táto jednotka ovláda hlavné napájanie žeriavu privádzané z vodičov na dráhe.

bočný ťah: ak nie sú laná kladkostroja zaťažované vertikálne, táto časť lana kladkostroja ťahá vo vodorovnom smere.

dráha pojazdu: pohyb pojazdu

spínač (ventil): toto zariadenie je určené na prerušenie, zmenu alebo zapnutie hydraulických, pneumatických alebo elektrických obvodov.

spínač, odpojenie dráhy: tento spínač ovláda hlavné napájanie vodičov dráhy a štandardne sa nachádza na úrovni zeme.

spínač, obmedzovací: toto zariadenie, ktoré je aktivované pohybom časti hnacieho zariadenia alebo stroja, je určené na prerušenie, zmenu alebo vypnutie hydraulických, pneumatických alebo elektrických obvodov.

bez obsluhy: prevádzkové riadiace zariadenia, ktoré nie sú počas tohto stavu obsluhované operátorom žeriavu. Ak sú ale ovládacie zariadenia používané na riadenie žeriavu ovládaného zo zeme v zornom poli obsluhy a vo vzdialenosti nepresahujúcej rozpätie žeriavu, žeriav by mal byť pokladaný za obsluhovaný.

kladka, pohyblivá: počas zdvíhania a spúšťania bloku sa táto remenica otáča.

lomka (/): lomka znamená, že dve slová majú byť chápané jednotlivo alebo dohromady a znamenajú „a/alebo".

zarážka: toto zariadenie, ktoré sa používa na obmedzenie pohybu mostového žeriavu alebo pojazdu zvyčajne nemá schopnosť pohlcovať energiu a zvyčajne je pripojené k pevnej konštrukcii.

spínač, hlavný: týmto spínačom sú ovládané funkcie relé, stýkačov alebo iných zariadení, ktoré sú riadené diaľkovo.

horný blok: tento pevný blok, ktorý sa nachádza na pojazde, nesie pomocou systému rámu, ložísk, kladiek a čapov svoju hmotnosť a blok bremena.