You are here

NÁPRAVA, PEVNÁ, DYNAMICKÁ

NÁPRAVA, PEVNÁ – Hriadeľ, ktorý je upevnený na konci vozíka a na ktorom sa koleso otáča.

NÁPRAVA, OTOČNÁ – Hriadeľ, ktorý je pripevnený ku kolesu a ktorý sa otáča na ložiskách pripevnených na konci vozíka.

ŽIVOTNOSŤ LOŽÍSK – životnosť valivých ložísk B-10 je minimálna predpokladaná životnosť v hodinách pri 90 % skupiny ložísk, ktoré sú v prevádzke pri danej rýchlosti a zaťažení.

ŽIVOSNOSŤ NAMAZANÝCH LOŽÍSK – Valivé ložisko je vybavené tesnením a mazivom s vysokou stabilitou a odolným voči oxidácii, ktoré zaisťuje fungovanie ložiska bez doplňovania maziva počas životnosti B-10.

BLOK, ZAŤAŽENIE – Zostava háku, otočný čap, ložiská, kladky, čapy a konštrukcie zavesené na zdvíhacích lanách. V prípade bloku „krátkeho typu" sú hák a kladky namontované na rovnakom prvku, tzv. otočnom čape. Pri „predĺženom type" bloku sú hák a kladky namontované na samostatných prvkoch. (Nosný prvok kladiek sa nazýva čap kladky a nosný prvok háku sa nazýva čapové uloženie.)

BLOK, HORNÝ – Pevná zostava kladiek, ložísk, čapov a rámu, ktorá sa nachádza na priečnych prvkoch pojazdu a ktorá nesie blok bremena a jeho záťaž pomocou lán.

VOZÍK – Krátky koniec vozíka pripevnený ku koncu jedného nosníka (alebo k spojovaciemu členu, ak sa používa viac ako jeden podvozok na nosník). Tento typ koncového vozíka sa používa, ak sú kvôli konštrukcii dráhy na žeriave potrebné viac než štyri kolesá.

PODVOZOK, VYROVNÁVACÍ – Krátky koncový vozík, ktorý je pružne pripojený k jednému nosníku (alebo spojovaciemu členu) pomocou čapu, na ktorom sa vozík môže vychyľovať kvôli vyrovnaniu zaťaženia dvoch kolies vozíka. Táto konštrukcia používa veľmi pevný koncový spoj medzi nosníkmi.

PODVOZOK, PEVNÝ - Krátky koncový vozík, ktorý je pevne spojený s jedným nosníkom. Medzi nosníkmi sa používa pružný koncový spoj, ktorý umožňuje vyrovnanie zaťaženie kolies pomocou torzného prehybu nosníkov a pretiahnutia koncového spoja.

BRZDA, VÍRIVÉ PRÚDY – Zariadenie na kontrolu rýchlosti zdvíhania alebo spúšťania bremena pomocou prídavného zaťažovania motora. Toto zaťaženie je výsledkom vzájomného pôsobenia magnetických polí generovaných nastaviteľným jednosmerným prúdom v cievkach statora a indukovaných prúdov v rotore.

BRZDA, PARKOVACIA – Trecia brzda mostu alebo pojazdu, zapínaná automaticky pri prerušení napájania žeriavu.
PREVÝŠENIE – Mierne nahor smerujúce vertikálne zakrivenie nosníkov, aby sa čiastočne kompenzovalo vychýlenie vyvolané nominálnym zaťažením a hmotnosťou častí žeriavu.

ODSTUP – Minimálna vzdialenosť od akejkoľvek časti žeriavu k miestu najbližšej prekážky.

PROSTRIEDKY NA OVLÁDANIE BŔZD – Spôsob regulácie rýchlosti spúšťania bremena elimináciou energie pohybujúceho sa bremena alebo generovaním energie v opačnom smere.

OPAČNÝ MOMENT – Metóda ovládania, počas ktorej je obrátené budenie motora na vyvolanie krútiaceho momentu v opačnom smere voči otáčaniu motora.

DYNAMICKÉ – Spôsob regulácie rýchlosti pomocou motora pracujúceho ako generátor, pričom je energia rozptyľovaná do rezistorov.