You are here

VÝRIVÉ PRÚDY, ROZCHOD

VÝRIVÉ PRÚDY – Spôsob riadenia alebo znižovania rýchlosti pomocou elektrickej indukčnej zaťažovacej brzdy.

MECHANICKÉ – Spôsob riadenia alebo znižovania rýchlosti prostredníctvom trenia.

REKUPERAČNÉ – Spôsob riadenia, pri ktorom je elektrická energia generovaná motorom vrátená späť do napájacieho systému.

OVLÁDAČ – Zariadenie alebo skupina zariadení slúžiacich na vopred stanovené riadenie energie dodávanej do motora, ku ktorému je pripojená.

OVLÁDAČ, RUČNÝ – Ovládač, ktorého všetky základné funkcie sú ovládané ručne.

OVLÁDACÍ PANEL – Sústava elektrických súčiastok (magnetických alebo statických), ovládajúcich tok energie do alebo z motora, s reakciou na signály z hlavného vypínača, tlačidla alebo diaľkového ovládania.

KRYCIA DOSKA – Horná alebo spodná doska skriňového nosníka.

ŽERIAV, MANIPULÁCIA S ROZTAVENÝM MATERIÁLOM (PANVA) – Mostový žeriav používaný na prepravu alebo liatie roztaveného materiálu.

ŽERIAV, PORTÁLOVÝ NA VONKAJŠIE SKLADOVANIE – Špeciálny typ portálového žeriavu s veľkým rozpätím a s dlhými nohami, obyčajne používaný na skladovanie sypkých materiálov ako je železná ruda, uhlie, vápenec alebo piesok. Tento typ žeriavu bude mať štandardne jeden alebo dva konzolové nosníky s priamymi nohami.

PLAZIVÁ RÝCHLOSŤ – Veľmi pomalý, konštantný a kontinuálny pohyb kladkostroja, pojazdu alebo mosta: zvyčajne je nastavený na 1 % až 10 % bežnej rýchlosti pri plnom zaťažení.

KRITICKÉ ZAŤAŽENIE – Podľa definície jadrovej regulačnej komisie „je kritické zaťaženie zaťažením veľkosti alebo druhu, ktoré môže za určitých podmienok pri páde vyústiť do poškodenia vedúceho k neprijateľnému úniku rádioaktivity alebo zhoršeniu schopnosti bezpečne odstaviť objekt "

PREHNUTIE, VLASTNÁ HMOTNOSŤ – Vertikálne posunutie nosníka mosta vplyvom jeho vlastnej hmotnosti a hmotnosti komponentov, ktoré sú k nemu natrvalo pripojené, napr. lávka, pohon, motor a ovládacie panely. Prehyb vplyvom vlastnej hmotnosti je plne kompenzovaný odklonením nosníka.

PREHNUTIE, UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE – Vertikálne posunutie nosníka mosta vplyvom hmotnosti pojazdu a nominálneho zaťaženia.

MEMBRÁNA – Vertikálna doska (alebo kanál) medzi stojkami nosníka, ktorá slúži ako podpora horného krytu a koľajnice mosta a na prenos síl kolies vozíka do stojok. Pozri obr. 44 v časti A sekcie VII.

BOD VYBOČENIA – Kontrolný bod na dráhe pohybu, ktorý spustí elektrickú brzdu bez napájania motora.

POHON – Zostava motora a prevodovky slúžiaca na poháňanie mosta alebo pojazdu.

KONCOVÝ VOZÍK – Zostava, ktorá sa skladá z konštrukčných prvkov, kolies, ložísk, náprav, atď., ktorá podopiera nosník(y) mosta alebo priečny prvok (priečne prvky) pojazdu

EXPONOVANÝ – Schopný nechceného kontaktu (platí pre nebezpečné predmety, ktoré nie sú dostatočne zakryté alebo izolované).

UHOL NÁBEHU LANA – Uhol medzi lanom a drážkou bubna alebo kladky v rovine lana, ktorá je rovnobežná s osou bubna alebo kladky. Pozri obr. 90 v časti B sekcie VIII.

LÁVKA – Priechod so zábradlím a pochôdznymi doskami, ktoré sú upevnené k mostu alebo pojazdu za účelom prístupu.

ROZCHOD – Vodorovná vzdialenosť medzi stredovými osami koľajníc mosta.