You are here

NOSNÍK, MOST – PRÍVOD NAPÁJANIA

NOSNÍK, MOST – Hlavný horizontálny nosník(y) žeriavu, ktorý nesie pojazd a ktorý je pripevnený ku koncovému vozíku kolmo na dráhu.

NOSNÍK, POHON (NOSNÍK „A" / „G1") – Mostový nosník, ku ktorému je pripevnený motor mosta a prevodová skriňa (skrine). V prípade žeriavov, ktoré majú pohon na každom nosníku, je to nosník, na ktorom sú pripevnené ovládacie panely alebo kabíny.

NOSNÍK, NEPOHÁŇANÝ (NOSNÍK „B" / „G2" ) – Mostový nosník, ku ktorému nie je pripevnený pohon, ale ktorý zvyčajne nesie vodiče.

NOSNÍK, DRÁHA – Vodorovný nosník pripevnený k stĺpom v budoveNOSNÍK, Pomocný (VÝLOŽNÍK)– Pomocný nosník, či už pevný alebo priehradový, umiestnený paralelne s mostovým nosníkom (nosníkmi) nesúci lávku, ovládacie panely, kabínu žeriavnika, atď., aby sa znížila krútiaca sila, ktorú takéto zariadenia inak generujú.

KLADKOSTROJ, POMOCNÝ – Doplnková zdvíhacia jednotka, zvyčajne navrhnutá na manipuláciu s ľahšími bremenami pri rýchlosti vyššej ako v prípade hlavného kladkostroja.

KLADKOSTROJ, HLAVNÝ – Primárny zdvíhací mechanizmus určený na zdvíhanie a spúšťanie bremien až do nominálnej nosnosti žeriavu.

OCHRANNÁ ZÓNA HÁKU, KONCOVÁ – Minimálna horizontálna vzdialenosť rovnobežná k dráhe ležiaca medzi osou háku a čelnou plochou steny (alebo stĺpu) na konci budovy.

OCHRANNÁ ZÓNA HÁKU, BOČNÁ – Minimálna horizontálna vzdialenosť kolmá k dráhe ležiaca medzi osou háku (hlavnou alebo vedľajšou) a osou koľajnice dráhy.

KROK (KROKOVANIE) – Pozri „Krok (jog)". Často sa na označenie používa nesprávne „plazivá rýchlosť" (pozri vyššie).

JOG (KROK) – Na presúvanie háku, pojazdu alebo mosta sériou krátkych, nespojitých pohybov pomocou krátkodobých akcií ovládača.

ĽAVÝ KONIEC – Odkaz na komponenty a rozmery z hľadiska pozorovateľa vľavo od stredovej osi rozpätia, pri pohľade na poháňanú stranu nosníka žeriavu.

ZDVIH (ZDVÍHACÍ POHYB HÁKU) – Maximálna zvislá vzdialenosť, po ktorej sa hák môže pohybovať a ktorá je daná dĺžkou lana a/alebo počtom drážok na bubne.

KONCOVÝ SPÍNAČ – Elektrické zariadenie, ktoré je ovládané pohybom mosta, pojazdu alebo kladkostroja na rozpojenie obvodu, vytvorenie nového obvodu alebo vygenerovanie alarmu.

ZAŤAŽENIA, MŔTVE – Hmotnosť časti (častí) žeriavu, ktoré zostávajú v pevnej polohe voči uvažovanému členovi.

ZAŤAŽENIE, UŽITOČNÉ – Zaťaženie, ktoré sa pohybuje alebo mení voči uvažovanému členovi. Pri pojazde sa zaťaženie skladá z nominálneho zaťaženia a hmotnosti bloku. Pri moste sa užitočné zaťaženie skladá z nominálneho zaťaženia a hmotnosti pojazdu.

ZAŤAŽENIE, NOMINÁLNE – Maximálne statické vertikálne zaťaženie, na ktoré je žeriav alebo individuálny kladkostroj navrhnutý.

PLÁVAJÚCE ZAŤAŽENIE – Systém riadenia, ktorý umožňuje plynulé nastavenie pri ovládaní žeriavu buď počas zdvíhania alebo spúšťania v rozsahu približne 04 % plného rozsahu nominálnej rýchlosti a navyše umožňuje zastavenie bremena do pokojového stavu na veľmi krátky čas s uvoľnenou brzdou (brzdami).

HLAVNÝ VYPÍNAČ – Ručne ovládané zariadenie, ktoré riadi činnosť stýkačov a/alebo pomocných zariadení s elektrickým ovládaním.

PRÍVODNÉ VEDENIE – Horizontálne člen namontovaný pozdĺž zábradlia alebo nosníka, nesúci pohyblivé nosiče, na ktorých sú vodiče voľne zavesené. Tieto vodiče môžu byť použité na prenos prúdu z mosta na pojazd alebo z mosta na závesný ovládač.