You are here

PREŤAŽENIE – ZAŤAŽENIA KOLESA, POJAZD

PREŤAŽENIE – Zaťaženie háku vyššie ako nominálne zaťaženie.

ROZOSTUPOVÝ PRIEMER – Vzdialenosť od stredu bubna alebo kladky k stredu lana vedeného po obvode bubna alebo kladky.

BRZDENIE PROTIPRÚDOM – Riadenie ovládača takým spôsobom, že sa polarita napájacieho napätia motora alebo sled fáz otočí skôr ako sa motor zastaví, čím sa vyvíja opačný moment, ktorý pôsobí ako brzda.

OBMEDZOVACIE RELÉ – Prúdové relé, používané v ovládacom paneli mosta alebo pojazdu, ktoré sníma prúd v sekundárnom obvode striedavého prúdu motora a obmedzuje krútiaci moment motora v prvom kontrolnom bode, kým sa motor nezastaví. V ovládacom paneli jednosmerného prúdu plní relé rovnakú funkciu nastavením patentovaného snímacieho obvodu na kotve motora. (Niekedy sa nazýva protiprúdové relé.)

KOĽAJNICA, MOST – Dráha nesená nosníkom (nosníkmi). Na nosníkoch sa pohybuje pojazd.

KOĽAJNICA, DRÁHA – Dráha nesená nosníkmi dráhy, na ktorej sa pohybuje žeriav.

PRAVÝ KONIEC – Odkaz na komponenty a rozmery z hľadiska diváka napravo od rozpätia stredovej osi, pri pohľade na poháňanú stranu nosníka žeriavu.

SEKUNDÁRNE NAPÄTIE – Napätie naprázdno indukované v rotore (komutátorového) motora v pokojovom stave, merané cez zberné krúžky s nominálnym napätím na primárnom (statorovom) vinutí.

HRIADEĽ, PRIEČNY (PRAVOUHLÝ HRIADEĽ) (HNACÍ HRIADEĽ) – Hriadeľ predlžujúci dĺžku mosta používaný na prenos krútiaceho momentu z motora na kolesá na oboch koncoch mosta.

BOČNÝ ŤAH – Časť lana kladkostroja, ktoré ťahá vo vodorovnom smere, keď laná nie sú zaťažované vo vertikálnom smere.

ROZPÄTIE – Vodorovná rozteč koľají dráhy.

VRATNÁ PRUŽINA – Zariadenie používané na ručnom ovládači, hlavnom vypínači alebo tlačidle, ktoré slúži na aktiváciu automatického návratu jednotky do neutrálnej polohy, keď obsluha uvoľní toto zariadenie.

MOMENT, ZÁBEROVÝ ROTOR – Minimálny krútiaci moment, ktorý elektromotor s kotvou nakrátko bude vyvíjať v pokoji pre všetky uhlové polohy rotora pri nominálnom napätí a nominálnej frekvencii. Nevzťahuje sa na komutátorové motory.

MOMENT, MOMENT ZVRATU MOTORA – Minimálny krútiaci moment, ktorý bude elektromotor s kotvou nakrátko alebo komutátorový motor vyvíjať v pokoji pre všetky uhlové polohy rotora pri nominálnom napätí a nominálnej frekvencii, bez toho aby došlo k náhlemu poklesu otáčok.

MOMENT, PLNÉ ZAŤAŽENIE MOTORA – Moment vyvinutý elektromotorom (AC alebo DC) na dosiahnutie nominálneho výkonu pri nominálnych otáčkach a plnom zaťažení.

MOMENT, ROZBEH MOTORA – Minimálny moment vyvinutý motorom s kotvou nakrátko alebo komutátorovým motorom počas zrýchľovania z pokojového stavu na rýchlosť, pri ktorej dochádza k rozdeleniu krútiaceho momentu. Pri motoroch s kotvou nakrátko so sklzom 8 % alebo väčším sú rozbehový moment, moment zvratu a štartovací moment rovnaké a vyskytujú sa pri nulových otáčkach.

KOLÍZIA BLOKOV – Nežiaduci fyzický kontakt medzi blokom bremena a horným blokom alebo inou časťou pojazdu.

PRIEHRADOVÁ DOSKA – Vertikálna doska(y) spájajúca horné a dolné bočnice alebo krycie dosky na nosníku.

RÁZVOR KOLIES – Vzdialenosť medzi stredmi najvzdialenejších kolies mosta alebo pojazdu, meraná paralelne ku koľajnici.

ZAŤAŽENIE KOLESA, MOST – Vertikálna sila (bez kontaktu) pôsobiaca na koleso mosta, ktorá predstavuje súčet nominálneho zaťaženia, hmotnosti pojazdu a hmotnosti mosta pri polohe vozíka na moste tak, aby zaťaženie bolo maximálne.

ZAŤAŽENIE KOLESA, POJAZD – Vertikálna sila (bez kontaktu) pôsobiaca na koleso vozíka, ktorá je súčtom nominálneho zaťaženia a hmotnosti pojazdu.